• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychDeklaracja dostępności

Zakład Usług Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zuk.mikolow.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zuk.mikolow.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2013-01-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody niezgodności oraz wyłączenia:

a) trwają przygotowania do wykonania nowej strony jednostki zgodnej z obowiązującymi przepisami,
b) część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
c) brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Walczak, zuk@zuk.mikolow.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2262 551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektonicznaZakład Usług Komunalnych Mikołów 43-190, ul. Mieczysława Dzieńdziela 44 Budynek - biuro Waga
1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzi stopień. Brak podjazdu dla wózków.
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze - budynek parterowy.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie zakładu jest większa ilość miejsc parkingowych niż wskazują potrzeby. Zawsze istnieje możliwość parkowania przez osoby niepełnosprawne
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.
Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
7. Informacje dotyczące dojazdu
8. Inne istotne

Budynek 1 - Administracyjno - Socjalny (Sekretariat, Biuro Kierownika, Działy techniczne)

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia głównego prowadzi stopień. Brak podjazdu dla wózków.
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze - budynek parterowy.
Sekretariat znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie zakładu jest większa ilość miejsc parkingowych niż wskazują potrzeby. Zawsze istnieje możliwość parkowania przez osoby niepełnosprawne.
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.
Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak - oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
7. Informacje dotyczące dojazdu
8. Inne istotne

Budynek 2 - Budynek Administracyjno - socjalny (Księgowość, Kadry, Płace, Działy techniczne)

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia głównego prowadzi stopień. Brak podjazdu dla wózków.
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze - budynek piętrowy.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie zakładu jest większa ilość miejsc parkingowych niż wskazują potrzeby. Zawsze istnieje możliwość parkowania przez osoby niepełnosprawne
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.
Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
7. Informacje dotyczące dojazdu
8. Inne istotne

Dom przedpogrzebowy Mikołów Bujaków, ul. Szkolna 27A

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzi 1 wejście. Brak ograniczeń wejścia dla osób niepełnosprawnych
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest pomieszczenie Kaplicy - budynek parterowy.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Domu przedpogrzebowego jest większa ilość miejsc parkingowych niż wskazują potrzeby. Zawsze istnieje możliwość parkowania przez osoby niepełnosprawne
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.
Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
7. Informacje dotyczące dojazdu
8. Inne istotne

Dom przedpogrzebowy Mikołów - Śmiłowice, ul. Jesionowa

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzi 1 wejście. Brak ograniczeń wejścia dla osób niepełnosprawnych
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest pomieszczenie Kaplicy - budynek parterowy.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Domu przedpogrzebowego jest większa ilość miejsc parkingowych niż wskazują potrzeby. Zawsze istnieje możliwość parkowania przez osoby niepełnosprawne
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.
Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
7. Informacje dotyczące dojazdu
8. Inne istotne

Szalety publiczne - Mikołów, ul. Karola Miarki

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody skierowane w dół. Brak możliwości wejścia dla osób na wózkach.
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dla osób niepełnosprawnych toalety dla niepełnosprawnych.
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Parking dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta w wyznaczonymi miejscami.
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.
Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
7. Informacje dotyczące dojazdu
8. Inne istotne

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.