• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych informujemy - zgodnie z art. 13

ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 

Administrator danych

 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Kierownik jednostki z siedzibą
ul. Dzieńdziela 44, 43-190 Mikołów

tel. 32 226 25 51, e-mail: rodo@zuk.mikolow.eu

 

Inspektor ochrony danych

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: rodo@zuk.mikolow.eu

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 

1.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych

2.      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na jej żądanie przed zawarciem umowy.

3.      Mogą również wystąpić przypadki w których osoba fizyczna zostanie poproszona o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

Odbiorcy danych osobowych.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

 

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym

do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

 

Prawo do cofnięcia zgody.

 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, każda osoba fizyczna zawsze ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy osoba, której dane są przetwarzana uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi

do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

1. Podanie danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,

3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie się zobowiązanym.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a osoba fizyczna nie poda swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a osoba fizyczna nie poda swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i  profilowanie.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.